اردبیل - یونس عبیدی

شهر : اردبیل

نام نماینده : یونس عبیدی

موبایل : 09143556434

تلفن : 33339182

فکس  : 33358714

نشانی  : خیابان يساول، جنب مجتمع ابزار و يراق دميرچي

کد پستی  : 5618415361

 

38.341264, 48.323396

5

Top