اهواز - یوسفعلی مهدیزاده

شهر :  اهواز

نام نماینده : یوسفعلی مهدیزاده

موبایل : 09121381258

تلفن : 32222335 / 35561150

 فکس : 35561150

 نشانی : خيابان طالقاني، فروشگاه مهديزاده  /  اتوبان آیت اله بهبهانی، روبروی پمپ بنزین مرعشی

 کد پسستی : 1557736111

31.601624, 48.859664

5

Top