بوشهر - جواد چینی

شهر : بوشهر

نام نماینده : جواد چینی

موبایل : 09173710197

 تلفن :  33322567

فکس : 33323422

نشانی : خيابان ليان، روبروي بانك ملت مركزي، فروشگاه چيني

کد پستی :  7513645848

28.931036, 50.829003

5

Top