تبریز - کریم عليپور پناهي

شهر:تبریز

نام نماینده: کریم عليپور پناهي

موبایل:09141453003

تلفن: 35557236

فکس:

نشانی: ميدان ساعت، خيابان امام خميني، جنب خيابان تربيت، فروشگاه شعله

کدپستی: 5133836461

38.074093, 46.296051

5

Top