یزد - حمید سامعی

شهر : یزد

نام نماینده : حمید سامعی

موبایل : 09131511761

تلفن :  36267527 / 36266699

فکس : 36267527

نشانی  : بلوار امامزاده جعفر، صنايع چوب و فلز حميد

کد پستی : 8916855457

31.896098, 54.358730

5

Top