به صندوق کاوه دل خود سپار!

به صندوق کاوه دل خود سپار!

یکی از مشتریان عزیز و شاعر مسلک ما شعری در وصف گاوصندوق کاوه سروده است...

یکی از مشتریان با ذوق شرکت به نام آقای صدیق در وصف گاو صندوق کاوه شعری سروده است که آن را تقدیم به شما، همراهان همیشگی خویش، می‌نماییم:

به صندوق کاوه دل خود سپار             به ایمن دژ آهنین روزگار

همه زیور الات خود پاس دار               به لطف برندی به این اعتبار

ز فولاد سنگین به غایت سترگ            چنین سازه ای از گروهی بزرگ

فراهم نموده چنین امنیت                     به سازندگانش بود تهنیت

همیشه به دنبال فن آوری                    به سمت افق‌های نوآوری

کمر بسته در راه پر افتخار                  مسیری پر از سختی و اقتدار

 

Top