زیر صندوقی

Kaveh

 

مدل وزن (کیلوگرم) ابعاد خارجی
زیر صندوقی 75 12 45×41×32
زیر صندوقی 150 12/5 46×44×5/35
زیر صندوقی 250 15/5 46×46/5×46
زیر صندوقی 350 14/7 34×51×58
زیر صندوقی 550 15/8 30×62×57
زیر صندوقی 520 17 40×54×48
زیر صندوقی 620 13/7 37×54×48
زیر صندوقی 720 12/5 29×54×48

 

Top