درب خزانه 230V

Kaveh

خانواده محصول
درب خزانه
استاندارد نسوز
بلی
ابعاد داخلی
192×90.5
ابعاد خارجی
225×125×40.5
وزن
960
طراحی ضد سرقت
بلی
Top