صندوق 550S

Kaveh

خانواده محصول
سنگین- ضد سرقت - رمزی
استاندارد نسوز
بله
ابعاد داخلی
67×44/5×42/5
ابعاد خارجی
81/5×61×54/5
وزن
467
Top