صندوق1500

Kaveh

خانواده محصول
سنگین - رمزی-کمد نسوز
استاندارد نسوز
بله
ابعاد داخلی
48و 5*56*133و 5
ابعاد خارجی
75*75*160
وزن
1097
Top