• علی اصغر عطاریان(سهام دار)
  • مهدی طاهری(رئیس هیئت مدیره)
  • وحید صرامی(نائب رئیس و مدیر عامل)
  • مصطفی سعید نوران(عضو هیئت مدیره)
  • محمود شعبانی(عضو هیئت مدیره)
  • رحمان عرب شیبانی(عضو هیئت مدیره)