دفتر مرکزی: تهران . میدان فـردوسـی . ابتــدای سپـهـبـد قـرنـی . ساخـتـمان کـــاوه . شماره 29 و 31
کارخانه تهران: کیلومتر 14 جاده آبعلی(سرخه حصار) . روبروی بیمارستان شهید لواسانی
کارخانه اصفهان: اصفهان . شهرک صنعتی جی . خیابان چهارم . روبروی تقاطع سوم
دفتر مرکزی: 52834 -021
کارخانه تهران: 52834 -021
کارخانه اصفهان: 5721001-0313
کدپستی: 1581613916
info@kavehsafebox.com
ارسال پیام